Kotva
Mapa webu

Školská rada


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům či studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Pravomoci školské rady

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

schvaluje školní řády a navrhuje jejich změny,

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Předseda školské rady

Dědková Monika

 

Členové

Mgr. Bryndová Ludmila

Cingel Jaroslav

Mgr. Drozda Zdeněk

Mgr. Schejbalová Radka

Slivková Lada, DiS

 

Zápisy ze ŠR

Stáhnout PDF
zápis ze dne 14.10.202151.68 kB
Stáhnout PDF
zápis ze dne 26.9.2021604.62 kB